Nowe limity podatkowe na 2024 r.

Nowe limity podatkowe na 2024 r.

Limity dla małych podatników PIT i CIT wprost są powiązane z:

- Kursem euro ogłaszanym pierwszego roboczego dnia października który wyznacza limit wartości przychodu ze sprzedaży,  w podatku dochodowym określa on grupę podatników zaliczanych do kategorii "małych podatników" na kolejny rok podatkowy. Od kursu euro z tego dnia zależą także limity jednorazowej amortyzacji.

Pierwszym roboczym dniem października 2023 r. jest 2 października. Kurs euro z 2 października 2023 r. ogłoszony przez NBP wyniósł 4,6091 zł/euro (tabela nr 190/A/NBP/2023).

Małym podatnikiem PIT i CIT jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro.

 

W 2024 r. małym podatnikiem PIT i CIT jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczy w 2023 r. kwoty 9 218 000 zł

 

Należy pamiętać iż mali podatnicy w związku z nabyciem środka trwałego zaliczanego do grupy 3-8 KŚT, z wyłączeniem samochodów osobowych, mają prawo do skorzystania z preferencyjnej jednorazowej amortyzacji do limitu 50 000 euro rocznie.

To znaczy, że w 2024 r. łączna wartość jednorazowych odpisów amortyzacyjnych nie może przekroczyć 230 000 zł.

Jednorazowej amortyzacji nie mogą stosować podmioty rozpoczynające działalność (podatnicy CIT), które zostały utworzone m.in. przez osoby fizyczne, które wniosły na poczet kapitału nowo utworzonego podmiotu uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10 000 euro (w 2024 r. limit ten wynosi 46 000 zł).

Niższy limit dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Podatnicy mogą wybrać opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli w poprzednim roku podatkowym uzyskali przychody:

  • z działalności gospodarczej prowadzonej wyłącznie samodzielnie w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro,
  • wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro.

Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego. Średni kurs euro ogłoszony przez NBP na 2 października 2023 r. wyniósł 4,6091 zł/euro (tabela nr 190/A/NBP/2023).

Zatem w 2024 r.:

  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych będą mogli opłacać podatnicy, których przychody w 2023 r. nie przekroczą kwoty 9 218 200 zł,
  • prawo do kwartalnego rozliczenia ryczałtu w 2024 r. będzie przysługiwało podatnikom, których przychody nie przekroczą w 2023 r. kwoty 921 820 zł.

Podatnicy, którzy uzyskali już uprawnienie do korzystania z ryczałtu ewidencjonowanego, nie tracą tego uprawnienia nawet jeżeli w trakcie roku przekroczą ten limit.

W związku  z obniżeniem limitu w 2024 r. może się zdarzyć, że podatnicy korzystający z ryczałtu ewidencjonowanego w 2023 r. nie będą już do tego uprawnieni w roku 2024.

IQ Solutions biuro rachunkowe

Biuro rachunkowe, księgowość

Kontakt

 ul. T. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa

 tel.: 533 988 516

 mail: office@iq-solutions.pl

 godz: 9-17 Pon - Piąt

NIP: 1133022716